Các Điều khoản sử dụng sau đây được ký kết bởi và giữa Bạn và Tùng Dzũ Media & Education. ( "Tôi" , "chúng tôi" hoặc "chúng ta" ).

Các điều khoản và điều kiện sau đây, cùng với bất kỳ tài liệu nào được chúng kết hợp rõ ràng bằng cách tham chiếu (gọi chung là “Điều khoản sử dụng” này ), chi phối việc bạn truy cập và sử dụng Tungdzu.com, bao gồm mọi nội dung, chức năng và dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua Tungdzu.com ( “Trang web” ), cho dù là khách hay người dùng đã đăng ký.


Vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng trước khi bạn bắt đầu sử dụng Trang web. Bằng cách sử dụng Trang web hoặc bằng cách nhấp vào để chấp nhận hoặc đồng ý với Điều khoản sử dụng khi tùy chọn này được cung cấp cho bạn, bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc và tuân theo các Điều khoản sử dụng này và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, được đưa vào đây làm tham chiếu. Nếu bạn không muốn đồng ý với các Điều khoản sử dụng này, bao gồm cả các thỏa thuận được đưa vào bằng cách tham chiếu ở đây, bạn không được truy cập hoặc sử dụng Trang web.


Trang web này được cung cấp và sẵn có cho người dùng từ 18 tuổi trở lên. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đủ tuổi hợp pháp để ký hợp đồng ràng buộc với Công ty và đáp ứng tất cả các yêu cầu đủ điều kiện nêu trên. Nếu bạn không đáp ứng tất cả các yêu cầu này, bạn không được truy cập hoặc sử dụng Trang web.

THAY ĐỔI ĐỐI VỚI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Đôi khi, chúng tôi có thể sửa đổi và cập nhật các Điều khoản sử dụng này theo quyết định riêng của mình. Tất cả các thay đổi đều có hiệu lực ngay lập tức khi chúng tôi đăng chúng và áp dụng cho mọi quyền truy cập và sử dụng Trang web sau đó. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi đăng Điều khoản sử dụng sửa đổi có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với những thay đổi. Bạn phải kiểm tra trang này thường xuyên để biết về bất kỳ thay đổi nào vì chúng ràng buộc bạn.

SỰ RIÊNG TƯ

Việc bạn sử dụng Trang web cũng tuân theo Chính sách quyền riêng tư của Công ty . Vui lòng xem lại Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, chính sách này cũng chi phối Trang web và thông báo cho người dùng về các hoạt động thu thập dữ liệu của chúng tôi. Thỏa thuận của bạn với Chính sách quyền riêng tư theo đây được đưa vào các Điều khoản sử dụng này.


TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Việc bạn sử dụng Trang web cũng phải tuân theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của Chúng tôi. Vui lòng xem lại Tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi, tuyên bố này cũng chi phối Trang web và thông báo cho người dùng về các hạn chế khác nhau liên quan đến thông tin được cung cấp trên Trang web. Thỏa thuận của bạn với Tuyên bố từ chối trách nhiệm theo đây được đưa vào các Điều khoản sử dụng này.


TRUY CẬP TRANG WEB VÀ BẢO MẬT TÀI KHOẢN

Chúng tôi có quyền rút lại hoặc sửa đổi Trang web này và mọi dịch vụ hoặc tài liệu chúng tôi cung cấp trên Trang web theo quyết định riêng của mình mà không cần thông báo. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu vì bất kỳ lý do gì mà tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang web không có sẵn vào bất kỳ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Đôi khi, chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào một số phần của Trang web hoặc toàn bộ Trang web đối với người dùng, bao gồm cả người dùng đã đăng ký.

Để truy cập Trang web hoặc một số tài nguyên mà nó cung cấp, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số chi tiết đăng ký nhất định hoặc thông tin khác. Điều kiện để bạn sử dụng Trang web và mọi tài nguyên được tải xuống từ Trang web là tất cả thông tin bạn cung cấp trên Trang web là chính xác, hiện hành và đầy đủ. Bạn đồng ý rằng tất cả thông tin bạn cung cấp để đăng ký với Trang web này hoặc cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng bất kỳ tính năng tương tác nào trên Trang web, đều chịu sự điều chỉnh của Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và bạn đồng ý với mọi hành động chúng tôi thực hiện đối với thông tin của bạn. thông tin phù hợp với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Nếu bạn chọn hoặc được cung cấp tên người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ thông tin nào khác như một phần của quy trình bảo mật của chúng tôi, bạn phải coi thông tin đó là bí mật và bạn không được tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Bạn cũng xác nhận rằng tài khoản của bạn là tài khoản cá nhân của bạn và đồng ý không cung cấp cho bất kỳ người nào khác quyền truy cập vào Trang web này hoặc các phần của nó bằng tên người dùng, mật khẩu hoặc thông tin bảo mật khác của bạn. Bạn đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi về mọi hành vi truy cập hoặc sử dụng trái phép tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác. Bạn cũng đồng ý đảm bảo rằng bạn thoát khỏi tài khoản của mình vào cuối mỗi phiên. Bạn nên đặc biệt thận trọng khi truy cập tài khoản của mình từ máy tính công cộng hoặc máy tính dùng chung để người khác không thể xem hoặc ghi lại mật khẩu hoặc thông tin cá nhân khác của bạn.

Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc thông tin nhận dạng nào khác, dù do bạn chọn hay do chúng tôi cung cấp, vào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi vì bất kỳ hoặc không có lý do gì, kể cả nếu, theo quan điểm của chúng tôi, bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản sử dụng này.

KHÔNG SỬ DỤNG TRÁI PHÁP LUẬT HOẶC BỊ CẤM VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Bạn được cấp giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể hủy ngang để truy cập và sử dụng Trang web cũng như các tài nguyên có sẵn để tải xuống từ Trang web theo đúng các Điều khoản sử dụng này.

Như một điều kiện để bạn sử dụng Trang web, bạn đảm bảo với Chúng tôi rằng bạn sẽ không sử dụng Trang web hoặc bất kỳ tài nguyên nào có sẵn để tải xuống từ Trang web cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật hoặc bị cấm bởi các Điều khoản này. Bạn không được sử dụng Trang web hoặc bất kỳ tài nguyên nào có sẵn để tải xuống từ Trang web theo bất kỳ cách nào có thể gây tổn hại, vô hiệu hóa, làm quá tải hoặc làm suy yếu Trang web hoặc cản trở việc sử dụng và tận hưởng Trang web của bất kỳ bên nào khác. Bạn không được lấy hoặc cố gắng lấy bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được cung cấp hoặc cung cấp một cách có chủ ý thông qua Trang web.

Tất cả nội dung được bao gồm như một phần của Dịch vụ, chẳng hạn như văn bản, đồ họa, logo, hình ảnh cũng như việc tổng hợp chúng và bất kỳ phần mềm nào được sử dụng trên Trang web, đều là tài sản của Công ty hoặc nhà cung cấp của Công ty và được bảo vệ bởi bản quyền và các luật khác. bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu. Bạn đồng ý tuân thủ và tuân theo tất cả các thông báo về bản quyền và quyền sở hữu khác, truyền thuyết hoặc các hạn chế khác có trong bất kỳ nội dung nào như vậy và sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với nội dung đó.

Bạn sẽ không sửa đổi, xuất bản, truyền tải, đảo ngược kỹ thuật, tham gia chuyển nhượng hoặc bán, tạo tác phẩm phái sinh hoặc khai thác bất kỳ nội dung nào, toàn bộ hoặc một phần, được tìm thấy trên Trang web hoặc bất kỳ tài nguyên nào có sẵn cho tải xuống từ Trang web.

Nội dung của Chúng tôi không phải để bán lại. Việc bạn sử dụng Trang web hoặc bất kỳ tài nguyên nào có sẵn để tải xuống từ Trang web không cho phép bạn thực hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với bất kỳ nội dung được bảo vệ nào và đặc biệt là bạn sẽ không xóa hoặc thay đổi bất kỳ quyền sở hữu hoặc thông báo ghi nhận quyền sở hữu nào trong bất kỳ nội dung nào. Bạn sẽ chỉ sử dụng nội dung được bảo vệ cho mục đích sử dụng cá nhân của mình và sẽ không sử dụng nội dung đó vào mục đích khác mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Công ty và chủ sở hữu bản quyền. Bạn đồng ý rằng bạn không có bất kỳ quyền sở hữu nào đối với bất kỳ nội dung được bảo vệ nào. Chúng tôi không cấp cho bạn bất kỳ giấy phép nào, rõ ràng hay ngụ ý, đối với tài sản trí tuệ của Công ty hoặc người cấp phép của chúng tôi trừ khi được các Điều khoản này cho phép rõ ràng.

Tên Công ty, logo Công ty, khẩu hiệu Công ty và tất cả các tên, logo, tên sản phẩm và dịch vụ, thiết kế và khẩu hiệu có liên quan đều là thương hiệu của Công ty hoặc các chi nhánh hoặc người cấp phép của Công ty. Bạn không được sử dụng các nhãn hiệu đó mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty. Tất cả các tên, logo, tên sản phẩm và dịch vụ, thiết kế và khẩu hiệu khác trên Trang web này là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng.

CHỈ DÀNH CHO MỤC ĐÍCH GIÁO DỤC VÀ THÔNG TIN

Như được quy định đầy đủ hơn trong Tuyên bố từ chối trách nhiệm, thông tin có trên Trang web này và các tài nguyên có sẵn để tải xuống thông qua Trang web này chỉ nhằm mục đích giáo dục và cung cấp thông tin. Thông tin có trên Trang web này và các tài nguyên có sẵn để tải xuống thông qua Trang web này không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu hoặc hiểu là lời khuyên pháp lý, tài chính, thuế, y tế, sức khỏe hoặc bất kỳ lời khuyên chuyên môn nào khác.

TÍNH CHÍNH XÁC VÀ TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN

Như được nêu đầy đủ hơn trong Tuyên bố từ chối trách nhiệm, chúng tôi đã cố gắng hết sức để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trên Trang web này và các tài nguyên có sẵn để tải xuống là chính xác và cung cấp thông tin có giá trị, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin. Công ty cũng như bất kỳ chủ sở hữu hoặc nhân viên nào của Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trên Trang web này hoặc về bất kỳ thiệt hại nào mà bạn có thể gặp phải do không tìm kiếm lời khuyên có thẩm quyền từ một chuyên gia quen thuộc với tình huống của bạn.

Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn chấp nhận trách nhiệm cá nhân về kết quả hành động của mình. Bạn đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi tổn hại hoặc thiệt hại mà bạn phải gánh chịu do việc sử dụng hoặc không sử dụng thông tin có sẵn trên Trang web này hoặc các tài nguyên có sẵn để tải xuống từ Trang web này. Bạn đồng ý sử dụng phán đoán và tiến hành thẩm định trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào hoặc thực hiện bất kỳ kế hoạch hoặc chính sách nào được đề xuất hoặc đề xuất trên Trang web này.

KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ KẾT QUẢ

Như được quy định đầy đủ hơn trong Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, bạn đồng ý rằng Chúng tôi không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào về kết quả của việc thực hiện bất kỳ hành động nào, cho dù có được khuyến nghị trên Trang web này hay không. Công ty cung cấp các tài nguyên giáo dục và thông tin nhằm giúp người dùng Trang web này thành công. Tuy nhiên, bạn nhận ra rằng thành công hay thất bại cuối cùng của bạn sẽ là kết quả của nỗ lực của chính bạn, tình huống cụ thể của bạn và vô số trường hợp khác ngoài tầm kiểm soát và/hoặc hiểu biết của Chúng tôi.

Bạn cũng nhận ra rằng kết quả trước đó không đảm bảo kết quả tương tự. Do đó, kết quả thu được từ những người khác – dù là khách hàng của Công ty hay không – áp dụng các nguyên tắc nêu trên Trang web này không đảm bảo rằng bạn hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác sẽ có thể đạt được kết quả tương tự.

EMAIL VÀ CÁC THÔNG TIN LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ KHÁC

Việc truy cập Trang web hoặc gửi email đến Chúng tôi được coi là thông tin liên lạc điện tử. Bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc điện tử và bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn bằng điện tử, qua email và trên Trang web, đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý rằng các thông tin liên lạc đó phải bằng văn bản.

Chúng tôi rất vui được liên lạc với bạn bằng e-mail và có nhiều nơi trên Trang web này cung cấp cho bạn khả năng gửi thông tin liên lạc điện tử đến Công ty. Tuy nhiên, bất kỳ email hoặc thông tin liên lạc điện tử nào khác không tạo ra mối quan hệ kinh doanh hoặc bất kỳ mối quan hệ hợp đồng nào. Như được quy định đầy đủ hơn trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng mọi thông tin liên lạc được giữ bí mật, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của các thông tin liên lạc đó và không thể đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không bị yêu cầu tiết lộ những thông tin liên lạc đó do một lệnh của tòa án.

SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG

Trang web có thể chứa các dịch vụ bảng thông báo, khu vực trò chuyện, nhóm tin tức, diễn đàn, cộng đồng, trang web cá nhân, lịch, phần bình luận blog và/hoặc các thông điệp hoặc phương tiện liên lạc khác được thiết kế để cho phép bạn giao tiếp với công chúng nói chung hoặc với một nhóm (gọi chung là “Dịch vụ Thông tin” ), bạn đồng ý chỉ sử dụng Dịch vụ Thông tin để đăng, gửi và nhận các tin nhắn cũng như tài liệu phù hợp và liên quan đến Dịch vụ Thông tin cụ thể.

Bằng ví dụ và không phải là một hạn chế, bạn đồng ý rằng khi sử dụng Dịch vụ Thông tin, bạn sẽ không: phỉ báng, lạm dụng, quấy rối, theo dõi, đe dọa hoặc vi phạm các quyền hợp pháp (chẳng hạn như quyền riêng tư và công khai) của người khác ; xuất bản, đăng, tải lên, phân phối hoặc phổ biến bất kỳ chủ đề, tên, tài liệu hoặc thông tin không phù hợp, tục tĩu, phỉ báng, vi phạm, tục tĩu, không đứng đắn hoặc bất hợp pháp; tải lên các tệp chứa phần mềm hoặc tài liệu khác được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ (hoặc theo quyền riêng tư công khai) trừ khi bạn sở hữu hoặc kiểm soát các quyền đó hoặc đã nhận được tất cả sự đồng ý cần thiết; tải lên các tệp chứa vi-rút, tệp bị hỏng hoặc bất kỳ phần mềm hoặc chương trình tương tự nào khác có thể làm hỏng hoạt động của máy tính của người khác; quảng cáo hoặc đề nghị bán hoặc mua bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào vì bất kỳ mục đích kinh doanh nào, trừ khi Dịch vụ Thông tin đó đặc biệt cho phép những tin nhắn như vậy; tiến hành hoặc chuyển tiếp các cuộc khảo sát, cuộc thi, sơ đồ kim tự tháp hoặc thư dây chuyền; tải xuống bất kỳ tệp nào được đăng bởi người dùng Dịch vụ Thông tin khác mà bạn biết hoặc lẽ ra phải biết, không thể được phân phối hợp pháp theo cách đó; làm sai lệch hoặc xóa bất kỳ ghi nhận tác giả nào, thông báo pháp lý hoặc thông báo thích hợp khác hoặc chỉ định hoặc nhãn độc quyền về nguồn gốc hoặc nguồn của phần mềm hoặc tài liệu khác có trong tệp được tải lên, hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và tận hưởng Dịch vụ Thông tin; vi phạm bất kỳ quy tắc ứng xử hoặc nguyên tắc nào khác có thể áp dụng cho bất kỳ Dịch vụ Thông tin cụ thể nào; thu thập hoặc thu thập thông tin về người khác, bao gồm cả địa chỉ email mà không có sự đồng ý của họ; Xâm phạm các quy định hiện hành.

Công ty không có nghĩa vụ giám sát Dịch vụ Thông tin. Tuy nhiên, Công ty có quyền xem xét các tài liệu được đăng lên Dịch vụ Thông tin và loại bỏ bất kỳ tài liệu nào theo quyết định riêng của mình. Công ty có quyền chấm dứt quyền truy cập của bạn vào bất kỳ hoặc tất cả các Dịch vụ Thông tin vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo vì bất kỳ lý do gì.

Công ty luôn có quyền tiết lộ bất kỳ thông tin nào cần thiết để đáp ứng mọi luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu của chính phủ hoặc chỉnh sửa, từ chối đăng hoặc xóa bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào, toàn bộ hoặc một phần, trong toàn quyền quyết định của Công ty.

Luôn thận trọng khi đưa ra bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào về bản thân bạn trong bất kỳ Dịch vụ Thông tin nào. Công ty không kiểm soát hoặc xác nhận nội dung, tin nhắn hoặc thông tin có trong bất kỳ Dịch vụ Thông tin nào và do đó, Công ty từ chối cụ thể mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến Dịch vụ Thông tin và mọi hành động phát sinh từ việc bạn tham gia vào bất kỳ Dịch vụ Thông tin nào. Người quản lý và chủ nhà không được ủy quyền làm người phát ngôn của Công ty và quan điểm của họ không nhất thiết phản ánh quan điểm của Công ty.

Các tài liệu được tải lên Dịch vụ Thông tin có thể phải tuân theo các giới hạn đã đăng về việc sử dụng, sao chép và/hoặc phổ biến. Bạn có trách nhiệm tuân thủ những hạn chế đó nếu bạn tải tài liệu lên.

TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP CHO TRANG WEB

Công ty không yêu cầu quyền sở hữu các tài liệu bạn cung cấp cho Trang web (bao gồm phản hồi và đề xuất) hoặc đăng, tải lên, nhập hoặc gửi tới bất kỳ Trang web nào hoặc các dịch vụ liên quan của chúng tôi (gọi chung là “Bài đăng” ) . Tuy nhiên, bằng cách đăng, tải lên, nhập, cung cấp hoặc gửi Nội dung gửi của bạn, bạn đang cấp cho Công ty, các công ty liên kết của chúng tôi và những người được cấp phép phụ cần thiết để sử dụng Nội dung gửi của bạn liên quan đến hoạt động kinh doanh trên Internet của họ, bao gồm nhưng không giới hạn, quyền: sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị công khai, trình diễn công khai, sao chép, chỉnh sửa, dịch và định dạng lại Nội dung gửi của bạn; và công bố tên của bạn liên quan đến Bài gửi của bạn.

Sẽ không có khoản bồi thường nào được trả cho việc sử dụng Nội dung gửi của bạn, như được cung cấp ở đây. Công ty không có nghĩa vụ đăng hoặc sử dụng bất kỳ Nội dung gửi nào mà bạn có thể cung cấp và có thể xóa bất kỳ Nội dung gửi nào vào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của Công ty.

Bằng cách đăng, tải lên, nhập, cung cấp hoặc gửi Nội dung gửi của mình, bạn đảm bảo và tuyên bố rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với Nội dung gửi của mình như được mô tả trong phần này, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các quyền cần thiết để bạn cung cấp, đăng , tải lên, nhập hoặc gửi Bài gửi.

LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web khác ( “Các trang web được liên kết” ). Các Trang web được liên kết không thuộc quyền kiểm soát của Chúng tôi và Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ Trang web được liên kết nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ liên kết nào có trong Trang web được liên kết hoặc bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào đối với Trang web được liên kết. Công ty chỉ cung cấp các liên kết này cho bạn để thuận tiện và việc đưa vào bất kỳ liên kết nào không ngụ ý sự chứng thực của Công ty đối với Trang web hoặc bất kỳ liên kết nào với các nhà điều hành của nó.


Một số dịch vụ nhất định được cung cấp qua Trang web được cung cấp bởi các Trang web và tổ chức bên thứ ba. Bằng cách sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc chức năng nào có nguồn gốc từ Trang web, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Công ty có thể chia sẻ thông tin và dữ liệu đó với bất kỳ bên thứ ba nào mà Công ty có mối quan hệ hợp đồng để cung cấp sản phẩm, dịch vụ hoặc chức năng được yêu cầu trên thay mặt cho người dùng và khách hàng của Trang web.

SỬ DỤNG MẪU VÀ BIỂU MẪU

Chúng tôi cung cấp nhiều mẫu và/hoặc biểu mẫu khác nhau để tải xuống và/hoặc bán trên Trang web này. Công ty cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, mang tính cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng để sử dụng các mẫu và/hoặc biểu mẫu của chúng tôi cho mục đích sử dụng riêng cho cá nhân hoặc nội bộ doanh nghiệp của bạn. Trừ khi có quy định khác, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn không có quyền sửa đổi, chỉnh sửa, sao chép, sao chép, tạo tác phẩm phái sinh, đảo ngược kỹ thuật, thay đổi, nâng cao hoặc khai thác bất kỳ mẫu và/hoặc biểu mẫu nào theo bất kỳ cách nào , ngoại trừ những sửa đổi trong việc điền các mẫu và/hoặc biểu mẫu để bạn cho phép sử dụng.

Bằng cách đặt hàng hoặc tải xuống Biểu mẫu, bạn đồng ý rằng bạn chỉ có thể sử dụng Biểu mẫu bạn mua hoặc tải xuống cho mục đích sử dụng cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình và không được bán hoặc phân phối lại nếu không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Công ty.

SỬ DỤNG CÁC KHÓA HỌC, CHƯƠNG TRÌNH VÀ TÀI LIỆU LIÊN QUAN PHẢI TRẢ PHÍ

Đôi khi, Chúng tôi cung cấp nhiều khóa học, chương trình và tài liệu liên quan khác nhau để bán trên Trang web này. Chúng tôi cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng để sử dụng các khóa học, chương trình và tài liệu liên quan của chúng tôi (gọi chung là “Khóa học” ) cho mục đích sử dụng cá nhân hoặc nội bộ doanh nghiệp của bạn. Trừ khi có quy định khác, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn không có quyền sửa đổi, chỉnh sửa, sao chép, sao chép, tạo tác phẩm phái sinh, đảo ngược kỹ thuật, thay đổi, nâng cao hoặc khai thác bất kỳ Khóa học nào theo bất kỳ cách nào.

Bằng cách đặt hàng hoặc tham gia Khóa học, bạn đồng ý rằng Khóa học bạn mua hoặc tải xuống chỉ có thể được bạn sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc kinh doanh và không được bán hoặc phân phối lại mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Công ty.

Bằng cách đặt hàng hoặc tham gia Khóa học, bạn đồng ý thêm rằng bạn sẽ không tạo bất kỳ tác phẩm phái sinh nào dựa trên Khóa học và bạn sẽ không cung cấp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh nào dựa trên bất kỳ thông tin nào có trong Khóa học.

SỬ DỤNG NỘI DUNG CÓ THỂ TẢI XUỐNG MIỄN PHÍ

Chúng tôi cung cấp nhiều tài nguyên khác nhau trên Trang web này mà người dùng có thể truy cập bằng cách cung cấp địa chỉ email. Chúng tôi cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, dành cho cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng để sử dụng các tài nguyên của chúng tôi được cung cấp để đổi lấy địa chỉ email (“Nội dung Freemium” ) cho mục đích sử dụng cá nhân hoặc nội bộ doanh nghiệp của bạn. Trừ khi có quy định khác, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn không có quyền sửa đổi, chỉnh sửa, sao chép, mô phỏng, tạo tác phẩm phái sinh, đảo ngược kỹ thuật, thay đổi, nâng cao hoặc khai thác bất kỳ Nội dung Freemium nào theo bất kỳ cách nào.

Bằng cách tải xuống Nội dung Freemium, bạn đồng ý rằng Nội dung Freemium mà bạn tải xuống chỉ có thể được bạn sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc kinh doanh và không được bán hoặc phân phối lại mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Công ty.

Bằng cách tải xuống Nội dung Freemium, bạn đồng ý thêm rằng bạn sẽ không tạo bất kỳ tác phẩm phái sinh nào dựa trên Nội dung Freemium và bạn sẽ không cung cấp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh nào dựa trên bất kỳ thông tin nào có trong Nội dung Freemium.

KHÁCH MỜI

Đôi khi, Công ty có thể cung cấp thông tin từ bên thứ ba dưới hình thức phỏng vấn khách podcast, phỏng vấn trên nền tảng khác, bài đăng trên blog của khách hoặc phương tiện khác. Công ty không kiểm soát thông tin do khách bên thứ ba đó cung cấp, không chịu trách nhiệm điều tra tính xác thực của bất kỳ thông tin nào được cung cấp và không thể đảm bảo tính xác thực của bất kỳ tuyên bố nào của những khách đó.

Những cá nhân đồng ý xuất hiện với tư cách khách mời trên bất kỳ podcast nào do Công ty cung cấp đồng ý chuyển giao tất cả các quyền sở hữu trí tuệ mà họ có thể có trong bất kỳ cuộc phỏng vấn nào như vậy cho Công ty và cung cấp thêm giấy phép cho bất kỳ quyền nào mà họ không thể chuyển nhượng.

CHÍNH SÁCH HỦY / HOÀN TIỀN

Chúng tôi muốn bạn hài lòng với giao dịch mua hàng của mình nhưng chúng tôi cũng muốn bạn nỗ lực hết sức để áp dụng tất cả các chiến lược trong (các) chương trình. Bạn cũng phải chứng minh rằng bạn đã cố gắng triển khai chương trình nhưng không thành công. Để đáp ứng yêu cầu này, bạn phải gửi tác phẩm được nêu trong các điều khoản và điều kiện cho chương trình mà bạn đang yêu cầu hủy/hoàn tiền.

Sau khi xác định rằng bạn có quyền được hủy/hoàn tiền theo chính sách này, Công ty sẽ nhanh chóng đưa ra hướng dẫn cho bộ xử lý thanh toán của mình để hoàn lại tiền. Công ty không kiểm soát bộ xử lý thanh toán của mình và sẽ không thể tiến hành bất kỳ khoản hoàn trả nào.

Nếu bạn nhận được tiền hoàn lại cho bất kỳ giao dịch mua nào thông qua các điều khoản và điều kiện, điều đó sẽ chấm dứt ngay lập tức mọi giấy phép được cấp cho bạn để sử dụng tài liệu được cung cấp cho bạn theo Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác. Bạn phải ngừng sử dụng tài liệu ngay lập tức và hủy tất cả các bản sao của thông tin được cung cấp cho bạn, bao gồm nhưng không giới hạn: bản ghi video, bản ghi âm, biểu mẫu, tài liệu mẫu, trình chiếu, khu vực thành viên, nhóm truyền thông xã hội chỉ dành cho thành viên trả phí và các nhóm khác. tài nguyên.

KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM

Chúng tôi không đảm bảo về hiệu suất hoặc hoạt động của trang web này. Ngoài ra, Chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào, rõ ràng hay ngụ ý, đối với thông tin, nội dung, tài liệu, tài liệu, chương trình, sản phẩm, sách hoặc dịch vụ có trên hoặc thông qua trang web này. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Chúng tôi từ chối mọi bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể.

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Bạn đồng ý miễn trừ cho Chúng tôi bất kỳ và mọi trách nhiệm pháp lý hoặc tổn thất mà bạn hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào liên quan đến bạn có thể phải chịu hoặc gánh chịu do việc sử dụng thông tin có trên trang web này và/hoặc các tài nguyên bạn có thể tải xuống từ trang web này. Bạn đồng ý rằng công ty sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ loại thiệt hại nào, bao gồm tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, công bằng hoặc do hậu quả khi sử dụng trang web này.

Thông tin, phần mềm, sản phẩm và dịch vụ có trong hoặc có sẵn thông qua trang web có thể không chính xác hoặc lỗi đánh máy. Những thay đổi được định kỳ thêm vào những thông tin trong tài liệu này. Công ty và/hoặc nhà cung cấp của Công ty có thể cải tiến và/hoặc thay đổi trang web bất kỳ lúc nào.

Công ty và/hoặc nhà cung cấp của Công ty không đưa ra tuyên bố nào về tính phù hợp, độ tin cậy, tính sẵn có, kịp thời và chính xác của thông tin, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ và đồ họa liên quan có trên trang web cho bất kỳ mục đích nào. Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, tất cả thông tin, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ và đồ họa liên quan đều được cung cấp “nguyên trạng” mà không có bất kỳ hình thức bảo hành hoặc điều kiện nào. Công ty và/hoặc nhà cung cấp của Công ty từ chối mọi bảo đảm và điều kiện liên quan đến thông tin này, sản phẩm phần mềm, dịch vụ và đồ họa liên quan, bao gồm tất cả các bảo đảm hoặc điều kiện ngụ ý về khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích, quyền sở hữu cụ thể và không vi phạm.

Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp, Công ty và/hoặc nhà cung cấp của Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, mang tính trừng phạt, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả hoặc bất kỳ thiệt hại nào bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại do mất khả năng sử dụng. , dữ liệu hoặc lợi nhuận, phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc sử dụng hoặc hiệu suất của trang web, với sự chậm trễ hoặc không thể sử dụng trang web hoặc các dịch vụ liên quan, việc cung cấp hoặc không cung cấp dịch vụ hoặc cho bất kỳ thông tin, phần mềm nào , sản phẩm, dịch vụ và đồ họa liên quan có được thông qua trang web hoặc phát sinh từ việc sử dụng trang web, cho dù dựa trên hợp đồng, vi phạm pháp luật, sơ suất, trách nhiệm nghiêm ngặt hay hình thức khác, ngay cả khi Công ty hoặc bất kỳ nhà cung cấp nào của Công ty đã được thông báo về khả năng thiệt hại. Vì một số tiểu bang/khu vực pháp lý không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên nên giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn. Nếu bạn không hài lòng với bất kỳ phần nào của trang web hoặc với bất kỳ điều khoản sử dụng nào trong số này, biện pháp khắc phục duy nhất của bạn là ngừng sử dụng trang web.

TRỌNG TÀI

Bằng cách này, bạn từ bỏ rõ ràng mọi khiếu nại mà bạn có thể có, hiện tại hoặc trong tương lai, phát sinh từ hoặc liên quan đến Trang web này, Công ty, bất kỳ và tất cả các hợp đồng bạn ký kết với Công ty, bất kỳ và tất cả các sản phẩm và dịch vụ của Công ty. dịch vụ.

Trong phạm vi mà bạn cố gắng khẳng định bất kỳ khiếu nại nào như vậy, theo đây, bạn đồng ý rõ ràng chỉ đưa ra khiếu nại đó. Ngoài ra, bạn đồng ý và từ bỏ bất kỳ quyền nào đối với phân xử tập thể và thay vào đó, đồng ý tiến hành phân xử trọng tài chỉ liên quan đến bất kỳ khiếu nại cá nhân nào mà bạn và/hoặc bất kỳ tổ chức nào liên quan đến bạn khiếu nại Công ty. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bạn đồng ý thêm rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm về mọi chi phí liên quan đến việc bắt đầu phân xử bằng trọng tài và quản lý phân xử bằng trọng tài.

SỰ BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho Công ty, các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý và bên thứ ba của Công ty không bị tổn hại về mọi tổn thất, chi phí, trách nhiệm pháp lý và phí tổn (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) liên quan đến hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng Công ty. hoặc không thể sử dụng Trang web hoặc dịch vụ, bất kỳ bài đăng nào của người dùng do bạn thực hiện, việc bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba hoặc vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào. Công ty có quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền mọi vấn đề mà bạn phải bồi thường, trong trường hợp đó bạn sẽ hợp tác đầy đủ với Công ty để khẳng định mọi biện pháp bảo vệ có sẵn.

CHẤM DỨT VÀ HẠN CHẾ TRUY CẬP

Công ty có quyền, theo quyết định riêng của mình, chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web và các dịch vụ liên quan hoặc bất kỳ phần nào trong đó vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép và theo đây, bạn đồng ý giải quyết mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Trang web này hoặc Điều khoản sử dụng theo Điều khoản trọng tài ở trên. Việc sử dụng Trang web là trái phép tại bất kỳ khu vực pháp lý nào không có hiệu lực đối với tất cả các điều khoản của các Điều khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn ở phần này.

KHÔNG CÓ LIÊN DOANH HOẶC MỐI QUAN HỆ KHÁC

Bạn đồng ý rằng không có mối quan hệ liên doanh, hợp tác, việc làm hoặc đại lý nào tồn tại giữa bạn và Công ty do thỏa thuận này hoặc việc sử dụng Trang web. Việc Chúng tôi thực hiện thỏa thuận này tuân theo luật pháp và quy trình pháp lý hiện hành và không có nội dung nào trong thỏa thuận này xúc phạm đến quyền của Công ty trong việc tuân thủ các yêu cầu hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án và cơ quan thực thi pháp luật liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web hoặc thông tin được cung cấp cho hoặc được Công ty thu thập liên quan đến việc sử dụng đó. Nếu bất kỳ phần nào của thỏa thuận này được xác định là không hợp lệ hoặc không thể thi hành theo luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành và giới hạn trách nhiệm pháp lý nêu trên thì điều khoản không hợp lệ hoặc không thể thi hành sẽ được coi là được thay thế bằng một điều khoản hợp lệ, có thể thi hành được. phù hợp nhất với mục đích của điều khoản ban đầu và phần còn lại của thỏa thuận sẽ tiếp tục có hiệu lực.

TOÀN BỘ THỎA THUẬN

Trừ khi có quy định khác ở đây, thỏa thuận này, cùng với Chính sách quyền riêng tư và Tuyên bố từ chối trách nhiệm, cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa người dùng và Công ty đối với Trang web và nó thay thế tất cả các thông tin liên lạc và đề xuất trước đó hoặc hiện tại, dù là điện tử, bằng miệng hay bằng văn bản, giữa người dùng và Công ty đối với Trang web. Phiên bản in của thỏa thuận này và bất kỳ thông báo nào được đưa ra dưới dạng điện tử sẽ được chấp nhận trong các thủ tục tố tụng tư pháp hoặc hành chính dựa trên hoặc liên quan đến thỏa thuận này ở cùng mức độ và tuân theo các điều kiện giống như các tài liệu và hồ sơ kinh doanh khác được tạo và lưu giữ ban đầu trong dạng in sẵn. Mong muốn rõ ràng của các bên là thỏa thuận này và tất cả các tài liệu liên quan được viết bằng tiếng Anh.

THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN

Công ty có toàn quyền tùy ý thay đổi các Điều khoản mà Trang web được cung cấp. Phiên bản mới nhất của Điều khoản sẽ thay thế tất cả các phiên bản trước đó. Công ty khuyến khích bạn xem lại Điều khoản định kỳ để được thông báo về các cập nhật của chúng tôi.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Tùng Dzũ Media & Education hoan nghênh các câu hỏi hoặc nhận xét của bạn về Điều khoản:

Địa chỉ Email: contact.tungdzu@gmail.com 


Cập nhật lần cuối: ngày 26 tháng 10 năm 2023